O nas

Zarządzanie Ciągłością Działania (Business Continuity Management) jest obecnie coraz bardziej znaczącym elementem skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Skuteczna i zgodna z najlepszymi praktykami organizacja Systemu Zarządzania Ciągłości Działania (Business Continuity Management System) umożliwia bowiem identyfikację ryzyk i skutków zdarzeń nadzwyczajnych mogących zakłócić, a nawet przerwać działanie podstawowych procesów biznesowych oraz przygotowanie się na takie zdarzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wzajemne powiązania między podmiotami działającymi na rynku, zależności i zobowiązania, także te wynikające z przepisów prawa, dobrych praktyk i działań regulatorów sprawiają, że Zarządzanie Ciągłością Działania nie może być jedynie realizowane na zasadzie podejścia intuicyjnego, ale musi przybrać bardziej sformalizowane i usystematyzowane oblicze.

Do kluczowych elementów Zarządzania Ciągłością Działania należy Analiza Wpływu Na Działalność Biznesową (Business Impact Analysis), Analiza Ryzyka (Risk Analysis), przygotowanie stosownych Planów Ciągłości Działania (Business Continuity Plans) oraz Planów Zarządzania Kryzysowego (Crisis Management Plans), testowanie planów, wbudowanie Zarządzania Ciągłości Działania w strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz zarządzanie całym procesem.

Odpowiednio wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Ciągłością Działania pozwala na sprawną reakcję w obliczu niezaplanowanych zdarzeń nadzwyczajnych, których konsekwencje mogą w znaczący sposób oddziaływać na reputację lub stabilność finansową przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami

BCM & Resilience Solutions Grzegorz Jabłoński

Kraków, Al. Daszyńskiego 23/32

+48 605 464 005

Jablonski.Grzegorz.P@gmail.com