Usługi

Zapewniamy przetrwanie przedsiębiorstwom w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zdarzeń nadzwyczajnych

Nasza oferta obejmuje następujące działania w tym zakresie:

 
 
 • Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
 • Analiza Wpływu Na Działalność Biznesową
 • Analiza Ryzyka
 • Przygotowanie Planów Ciągłości Działania
 • Przygotowanie Planów Zarządzania Kryzysowego
 • Testowanie Planów
 • Szkolenia BCM
 • Ocena Dostawców
 • Inne działania w Systemie BCM

Zarządzanie Ciągłością działania jest obecnie coraz bardziej znaczącym elementem skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem

Zarz

Naszym Klientom Oferujemy


Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania

Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania obejmuje ogół działań związanych z realizacją wszystkich lub wybranych elementów systemu opisanych w normie ISO 22301, takich jak w szczególności:


 • Przygotowanie stosowych regulacji dotyczących Zarządzania Ciągłości Działania (Strategia, Polityka, Procedura/y – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa),  
 • Przeprowadzenie Analizy Wpływu Na Działalność Biznesową (Business Impact Analysis),
 • Przeprowadzenie Analizy Ryzyka (Risk Analysis),
 • Przygotowanie Planów Ciągłości Działania (Business Continuity Plans),
 • Przygotowanie Planów Zarządzania Kryzysowego (Crisis Management Plans),
 • Przeprowadzenie testu Planów Ciągłości Działania oraz Planów Zarządzania Kryzysowego,
 • Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za Zarządzania Ciągłością Działania,


Analiza Wpływu Na Działalność Biznesową

Analiza Wpływu Na Działalność Biznesową (Business Impact Analysis) jest podstawowym elementem Systemu Zarządzania Ciągłością Działania. Pozwala na określenie skutków przerwania kluczowych dla przedsiębiorstwa procesów, tj. finansowych, operacyjnych, reputacyjnych, prawnych, regulacyjnych oraz związanych z utratą klientów.


Stanowi podstawę do opracowania strategii przetrwania dla krytycznych procesów biznesowych oraz opracowania Planów Ciągłości Działania (Business Continuity Plans) i Planów Zarządzania Kryzysowego (Crisis Management Plans).

 Efektem Analizny Wpływu Na Działaność Biznesową jest:

Lista Krytycznych Procesów Biznesowych

wraz z określeniem Maksymalnego Akceptowalnego Czasu Niedostępności (Maximum Tolerable Period of Disruption), Oczekiwanego Czasu Odtworzenia (Recovery Time Objective) oraz Minimalnego Poziomu Działania (Minimum Business Continuity Objective),

Lista Zasobów Niezbędnych Do Odtworzenia Tych Procesów

wraz z określeniem Oczekiwanego Czasu Odtworzenia (Recovery Time Objective) oraz Oczekiwanego Punktu Odtworzenia (Recovery Point Objective).

Lista Zasobów Wewnętrznych

tj. jednostek przedsiębiorstwa, od których zależy powodzenie procesu,

Lista Zasobów Zewnętrznych

tj. podmiotów warunkujących powodzenie procesu.


Analiza Wpływu Na Działalność Biznesową

Ma na celu identyfikację i oszacowanie ryzyka związanego z realizowaną działalnością. Efektem Analizy Ryzyka jest lista zagrożeń dotyczących prowadzonej działaności wraz z zastosowanymi środkami ograniczającymi ryzyko oraz klasyfikacją ryzyka.


Analiza Ryzyka (Risk Analysis) stanowi podstawę do opracowania strategii działań zmierzających do jego minimalizacji.

Przygotowywanie Planów Ciągłości Działania

Plany Ciągłości Działania (Business Continuity Plans) opisują w sformalizowany sposób wszelkie działania jakie organizacja powinna podjąć w przypadku wystąpienia niekorzystnego zdarzenia, tak aby jego wpływ był jak najmniej odczuwalny.

Efektem przygotowania Planów Ciągłości Działania są profesjonalne dokumenty zatwierdzone przez wyższe kierownictwo organizacji gotowe do zastosowania w sytuacji kryzysowej. Plany stanowią jednocześnie podstawę do przeprowadzanych testów.

Plany Ciągłości Działania powinny odnosić się do wszystkich zasobów zidentyfikowanych podczas Analizy Wpływu Na Działalność Biznesową (BIA).

Przygotowywanie Planów Zarządzania Kryzysowego

Plany Zarządzania Kryzysowego (Crisis Management Plan) opisują w sformalizowany sposób wszelkie działania jakie organizacja powinna podjąć w obliczu wystąpienia różnego rodzaju sytuacji odbiegających od normy.

Plany określają w szczególności kto odpowiada za podejmowanie reakcji na zdarzenie, sposób funkcjonowania komunikacji kryzysowej oraz podejmowanie decyzji w zależności od stopnia zagrożenia.

Działania podejmowane w ramach realizacji Planów Zarządzania Kryzysowego obejmują również podjęcie decyzji co do uruchomienia Planów Ciągłości Działania.

Testowanie planów

Testowanie Planów Ciągłości Działania, jak i Planów Zarządzania Kryzysowego pozwala na sprawdzenie czy dokumenty te są faktycznie przydatne w sytuacji nadzwyczajnej.

Jedynie seria dobrze przygotowanych testów pozwala na wychwycenie luk oraz obszarów do naprawy w zakresie Zarządzania Ciągłością Działania.

W zależności od dojrzałości organizacji w zakresie Zarządzania Ciągłością Działania organizujemy testy biurkowe (table top exercises), testy funkcjonalne oraz testy operacyjne.

Szkolenia BCM

 

Szkolenia BCM pozwalają przybliżyć kierownictwu i pracownikom organizacji zasady związane z Zarządzaniem Ciągłością Działania oraz lepiej przygotować organizację na różnego rodzaju zdarzenia nadzwyczajne.

Mogą przyjmować formę całego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania lub poszczególnych elementów, jak np. Analiza Wpływu Na Działalność Biznesową (Business Impact Analysis).

Sprawdzenie Dostawców

Postępująca specjalizacja usług zmusza podmioty funkcjonujące na rynku do korzystania z usług innych podmiotów. Sprawia to, że z jednej strony nie musimy zajmować się działaniami, które przejmują wyspecjalizowane firmy. Z drugiej jednakże strony uzależniamy naszą ciągłość działania od ciągłości działania tych firm.

Ocena dostawców obejmuje ogół działań związanych z identyfikacją krytycznych dla funkcjonowania organizacji podmiotów zewnętrznych oraz weryfikacją czy spełniają one oczekiwania w zakresie podejścia do Zarządzania Ciągłością Działania i czy gwarantują właściwą reakcję na zdarzenia nadzwyczajne.

Skontaktuj się z nami

BCM & Resilience Solutions Grzegorz Jabłoński

Kraków, Al. Daszyńskiego 23/32

+48 605 464 005

Jablonski.Grzegorz.P@gmail.com